АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Инициативите на РДП
Традициите са си традиции! Печат

Както всяка година на 11 май 2012 г. радикалдемократите в България отбелязоха своя партиен празник - деня на светите братя Кирил и Методий.

В столицата, от 11, 30 часа, за пореден път беше отслужен традиционният молебен в църквата “Свети седмочисленици”, а от 18, 30 часа в Дома на българските композитори се проведе концерт, организиран от Фондация "Млади български таланти", с участието на Александрина Милчева, Ангел Станков, Атанас Куртев, Григор Паликаров и техните възпитаници: Агнес Данкова, Евгения Ралчева, Алек Аведисян и Руслан Апостолов. В програмата бяха включени творби от Брамс, Пучини, Шуман, Шопен, Скрябин, Моцарт, Монти, Паганини, Черкин и Панчо Владигеров.

РДП

 
Време е образованието да стане основен държавен припоритет! Печат

М Е М О Р А Н Д У М

за преодоляване на задълбочаващата се криза в българското средно образование

Толкова години след падането на комунистическия режим в България образованието продължава да е извън основните приоритети на държавата. Правителството на Обединените демократични сили стартира процес на мащабни промени в средното образование, но управляващите след тях не направиха необходимото за доразвиването и продължаването им, за да не бъдат те дискредитирани. Всичко това предизвика най-голямата учителска стачка в историята на страната ни, довела до половинчато прилагане на част от необходимите промени.

Делегираните бюджети пренесоха отговорността за финансиране на образователния процес върху директора на училището. Те осигуряват днешния ден, но не достигат за развитието на образованието. А и послужиха за повод повечето общини да абдикират от поддръжката на прилежащите им училища.

Част от българските училища притежават добра база за качествено обучение - мултимедия, лаборатории, спортна база. Но съществуват училища без компютри, в много от тях липсва качествен образователен процес. Необходима е структурна реформа.

Средното образование не е адекватно на настъпилите промени. Светът около нас много бързо се променя. Не тясна специализация, а гъвкавост и адаптивност са нужни на децата, защото научаваните днес знания могат да се окажат погрешни в деня, когато те се сблъскат с реалния живот.

Особено тревожно е състоянието на професионалните училища. Много от тях отразяват структура на икономиката преди повече от 30 години и нямат нищо общо със съвременните технологии.

Съществува и недовършеност в системата за кариерно развитие. Не е изяснен ангажимента на учителя в разработване на стратегия за развитие на училището. Еднаква е тежестта на добрия и лошия ученик, на учителя, подготвящ лауреати на международни конкурси и на учителя-чиновник.

В някои училища стартира целодневно обучение, но още не е ясно откъде ще дойдат средства за необходимото преустройство на материалната база и за хранене на учениците.

В редките случаи, когато се дискутират проблемите на заетите в образователния процес, се пропускат най-проблемните деца - тези, които не ходят на училище. Държавата не предприема необходимите мерки, за да защити правото и необходимостта от задължително за всяко дете образование, а това в бъдеще ще създаде много по-сериозни проблеми, отколкото тези със заетите в сферата на образованието.

Ние разбираме, че системата на образованието е консервативна и за реализирането на промените е нужно търпение, политическа воля и настоятелност.

Затова настояваме:

1. Незабавно да започне широка дискусия за необходимостта от модернизиране на учебните програми, методологията на преподаване, училищното управление и оценяването на преподаването в средното образование.

2. Да се постигане политически консенсус по отношение на приемането на национална стратегия за развитието на българското средно образование и нейното реализиране.

3. Да започне структурна реформа в средното образование, но с пълноценно използване на ресурса и възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии за съхраняване и оптимизиране на училищната мрежа в т. нар. обезлюдяващи райони.

4. Да се намери политическа воля за реално започване на децентрализация на отговорностите на държавата. Да се засили отговорността на местното самоуправление за повишаване качеството на средното образование с отчитане спецификата на района, на населяващите го общности, на потребностите в настоящето и перспективите за развитие.

5. Да се определи ясна формула на единен разходен стандарт за издръжката на ученик, която да включва основните пера и процентните съотношения между тях. Понастоящем определените годишни издръжки на един ученик трябва да покриват разходи за заплати на учители и непедагогически персонал, за полуинтернатни групи, за отопление, ток, вода и т.н. без да са указани процентните съотношения между тях.

6. Да се въведе система за идентифициране и валидиране на неформалното и самостоятелното образование, което обслужва нуждите на индивидуалния учащ се. Те подпомагат повишаването на професионалната квалификация в контекста на европейската политика „учене през целия живот”, а също и социалната интеграция, заетостта, развитието и използването на човешките ресурси в граждански, социален и икономически контекст, отговарят и на специфичните потребности на хората, нуждаещи се от интегриране или реинтегриране в системите за образование и обучение, пазара на труда и обществото.

7. Да се въведе ваучерна система за повишаване на квалификацията и ключовите компетентности на учителите на принципа „парите следват учителя в избора му на квалификационен курс”.

8. Да се поощряват добрите практики в образователния процес чрез отразяване в медиите.

9. Да се промени тромавата, двуетапна, скъпа и криеща корупционен потенциал процедура за избор на учебник с ясна и прозрачна процедура, която да е едноактова и базирана на два основни принципа:

  • Отговорност - на ниво МОН при определяне съответствието на проекта за учебник с държавните образователни изисквания, с програмите и със стандартите за графичен дизайн;
  • Пазарен механизъм - като естествен регулатор и на качеството и на количеството учебници.

10. Да се ускори процеса на интегриране на децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета. Все още са много малко българските училища, в които е създадена достъпна архитектурна среда - те са без асансьори, с неприспособени стълбища, сервизни помещения и т.н., няма адекватна подкрепяща среда от услуги, които биха улеснили децата и техните семейства при интегрирането им, липсват подходящи учебници, методика за обучението им, достатъчно подготвени педагози за работа с тях, възможност за допълнителни занимания в училището и извън него.

Отношенията в триъгълника училище-родители-деца засягат пряко всеки член на нашето общество. Качеството на отношенията между хората и между институциите се пренасят и в българското училище. Нека, стъпили на традицията, всеки от нас даде необходимото за преодоляване на задълбочаващата се криза в средното образование в България.

Радикалдемократическа партия в България

Политическа партия „Обединени земеделци”

Българска социалдемократическа партия

 
Столичните радикалдемократи издигат Захари Петров за кандидат на Синята коалиция за кмет на София Печат

Писмо на Изпълнителния комитет на РДП до националните ръководства на партиите от Синята коалиция

ДО НАЦИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА БСДП, ДСБ,ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, СДС

Уважаеми партньори,

Уведомяваме ви за решение на Софийската организация на Радикалдемократическата партия в България за издигане на кандидатурата на председателя на РДП, Захари Петров, за кандидат на Синята коалиция за кмет на Столична община.

 

продължава>
 
Радикалдемократите - в Синята коалиция Печат

      

На свое заседание от 25 април 2009 г. Националният партиен съвет на Радикалдемократическата партия в България взе решение РДП да се присъедини към Синята коалиция и в този формат, заедно с още четири политически организации - Съюзът на демократичните сили (СДС), Демократи за силна България (ДСБ), Обединените земеделци и Българската социалдемократическа партия (БСДП), да се явят съвместно на изборите за европейски и национален парламент.

 
"Съединението прави силата"... Печат
Изпълнителният комитет на Радикалдемократическата партия в България гласува РДП да се включи в изграждането на инициирания от Съюза на демократичните сили нов десен проект и определи за свой координатор в него г-жа Божия Божилова.
 
Необходимо е по-ползотворно взаимодействие на десните политически сили в страната Печат

След решение на Националния изпълнителен съвет на СДС за полагане на ново начало в отношенията между десните партии и отправена покана за участие в създаване на нов десен проект, на свое заседание на 01.03.2008 г. НПС на РДП реши:

 
  • НПС на РДП приема поканата от СДС и упълномощава председателя на РДП да подпише политическо споразумение за принципите на взаимодействие при подготовката на програмата и структурата на новия десен политически субект.
  • НПС на РДП възлага на Изпълнителния комитет да представи на групата партии, подписали споразумението, своите експерти за работните групи по създаване на програма и статут.
  • НПС на РДП предлага създаването на Съюзен политически съвет от представители на партиите и организациите, подписали споразумението, който да взима важните политически решения, отнасящи се до политическата идентичност и до взаимодействието както на партиите от споразумението, така и с тези извън него.
 
Изложба във Видин за 150-годишнината от рождението на Найчо Цанов Печат
На 7 декември 2007 г. кметът на община Видин, инж. Румен Видов, откри изложба „150 години от рождението на Найчо Цанов - общественик, политик, радикалдемократ”. Проведе се кръгла маса на същата тема, с лектори Невен Илиев, Вера Банова, Светлана Кръстева, Красимир Койчев. Организатори на юбилейното събитие бяха Радикалдемократическата партия в България (РДП), община Видин, регионалния исторически музей и териториалния държавен архив в крайдунавския град.
 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РДП И ЕНП Печат

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ
РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (РДП)
И
СДРУЖЕНИЕ „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ" (ЕДП)

Ние, представителите на ЕДП и на РДП, като отчитаме, че
1. Правителството на тройната коалиция забави развитието на демократичния процес в страната ни, създава условия за разширяване на бедността, престъпността и корупцията, а не на свободното предприемачество и повишаване качеството на живот на отделния гражданин.
2. Смяната на политическото статукво изисква консолидиране на дясноцентристкото политическо пространство,
3. Имаме общи политически принципи, основани на просперитет на страната и на българската общност, социално пазарно стопанство, запазване и развитие на националните традиции и християнски добродетели,
4. Споразумението между ЕДП, ГЕРБ и ЗНС за изборите за Европейски Парламент и участието на Николай Младенов , член на Управителния Съвет на ЕДП в листата на ГЕРБ е важна предпоставка за избиране на максимален брой депутати в групата на ЕНП-ЕД

СЕ СПОРАЗУМЯХМЕ за следното:
1. Да предприемем практически стъпки за единодействие при създаване, популяризиране и реализиране на десен проект за бъдещето на България.
2. Да мобилизираме своите членове и симпатизанти за участие в изборите на 20 май 2007 г., в подкрепа на листата на „ГЕРБ”.
3. Да работим съвместно за силна гражданска подкрепа с цел създаване на ефективна и отговорна десница, която да управлява страната след следващите парламентарни избори.
4. Регулярно да съгласуваме политическите си действия както в парламента, така и в извънпарламентарното политическо пространство.

08.05.2007

ЕДП                                              РДП
Димитър Абаджиев                  Захари Петров

 
Радикалдемократическата партия подкрепи Бойко Борисов за кмет на София Печат
ImageСлед решение на Изпълнителния си комитет Радикалдемократическата партия обвяви, че подкрепя Бойко Борисов в изборите за кмет на Столична община. Това стана ясно след днешната среща между лидера на ПП ГЕРБ и кандидат за кмет на София Бойко Борисов и г-н Захари Петров – председател на Радикалдемократическата партия.
„На свое заседание разгледахме всички издигнати до момента десни кандидатури за кмет на София и считаме, че най-достойната сред тях е тази на г-н Борисов”, заяви след срещата Захари Петров.
Радикалдемократическата партия е един от основателите на СДС и има над 100-годишна история.