АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Национални ценности и национална политика Печат

Национални ценности и национална политика

Исторически наследената система от НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ е гарант за запазването на суверенитета на България и основа за развитие на Националната идентичност. Персоналистичността на националната ни идеология, култът към героите на националната революция е за нас възможност чрез съвременно рационализиране и внимателно адаптиране да се излезе от моралната криза на посткомунизма. Това е възможност да се спре разрушаващия личността процес на конструиране на прекъснати биографии, да се "съедини" историята - преди и сега. Ние обитаваме едно трайно, исторически обусловено национално пространство, което е наш свещен общ дом. Този дом е естествено положен в Европейския континент и всяка проява на ниско национално самочувствие или на комплексивна компенсаторска ксенофобия е проява на малодушие. Историчното самосъзнание на РДП, нейното желание да проблематизира историята ни, да пренесе в облагороден и интерпретиран вид феномените на собственото си политическо минало и на общонационалната история, гарантират на партията водещо активно участие в преобразуването на българското обществено съзнание в края на XX и началото на XXI век.
Позицията на РДП към националните ценности, националната политика и националната идентичност се обхваща със следните няколко пункта:
1. РДП разглежда България като единна и неделима държава, в която правата на човека и на етническите, религиозните и културните общности се защитават съгласно Международната харта за правата на човека. Европейската конвенция за правата на човека и всички останали документи по човешките права, по които България е страна.
2. РДП е против всякакви прояви на национализъм, етническа и религиозна нетърпимост и ксенофобия и е за разработване на цялостна национална програма по отношение на малцинствата.
3. РДП е за създаване, укрепване и интензивно развитие на културните, търговските и обществени връзки с българите, живеещи извън територията на България и ще съдействува за съхраняване на българщината, на българските културни и исторически ценности извън страната. РДП смята, че първостепенна грижа на България са нашите сънародници във всички страни на Балканския регион. РДП ще се бори с всички средства на дипломацията за гарантиране на техните човешки права и свободи.
4. РДП се обявява за балансирана и ефективна Балканска политика, подчинена на интензивното развитие на равнопоставени и взаимно изгодни двустранни отношения с всички балкански държави, както и за активно участие на България във всички многостранни инициативи на страните от Балканския полуостров. РДП счита, че България има потенциала да бъде основен фактор за стабилността на Югоизточна Европа. РДП счита, че времето на осите и блоковете на Балканите е безвъзвратно отминало.
5. Като основен приоритет в българската балканска политика РДП приема отношенията с Република Македония. РДП е за непрекъснато насърчаване на двустранните отношения във всички отношения на обществения живот. РДП ще съдейства за изработване на цялостна национална концепция за развитието на отношенията с Македония.
6. РДП е за взаимодействие с всички сродни партии и организации от балканските страни за създаване на демократични граждански общества в целия географски регион.
7. Основен приоритет в цялостната българска външна политика РДП счита приобщаването на България към Европа, към европейското политическо и икономическо пространство. След поканата до България за преговори за присъединяване към Европейския съюз, РДП ще съдейства за активизиране на българското общество за по-скорошното приемане на страната в Съюза, което е важна гаранция за бъдещето на България.
8. РДП е за нова, необременена от миналото национална политика към Русия и страните от бившия Съветски Съюз. Тази политика трябва да бъде напълно деидеологизирана и подчинена единствено на равнопоставеността и взаимните интереси.
9. В духа на т. 8 РДП е за подобряване на отношенията и възстановяване на традиционните връзки със страни, чиито народи са близки на българския в етническо, религиозно и културно отношение.
10. РДП е за интензивно развитие на двустранните отношение със САЩ. РДП ще съдейства за по-тясно сътрудничество в областта на културата, науката и образованието, търговията и инвестиционната политика.
Според РДП, националната сигурност на България трябва да бъде обект на подробна концепция, подчинена на следните принципи:
- стриктно спазване на конституционните норми и разпореждания, регламентиращи разделението на властите, функциите, правомощията и координацията между институциите, отговарящи за сигурността, отбраната и обществения ред в страната.
- РДП е за ефективен парламентарен контрол върху дейността на изпълнителната власт в областта на националната сигурност.
- РДП е за силни, модерни и работещи единствено за националните ни интереси разузнавателни служби.
- РДП подкрепя принципа за цивилно ръководство и упражняване на граждански контрол над отбраната и въоръжените сили.
- РДП счита приемането на България в НАТО е от първостепенна важност за националната сигурност първостепенна важност за националната сигурност на държавата.
- РДП подкрепя инициативата за създаване на Общоевропейска система за сигурност и бързо реагиране по време на кризи.
- РДП счита, че подготовката на България за приемане в НАТО изисква поддържането на модерно въоръжена, гъвкава и мобилна армия, с висока бойна готовност за участие в междунационални сили за поддържане на мира и за защита на суверенитета и териториалната цялост на страната.
- РДП вижда изпълнението на високите изисквания за участие в НАТО в лицето на бъдеща професионална армия в България.
- РДП е за отваряне на военното образование на страната към опита, традициите и постиженията на западноевропейските и атлантическите военни учебни заведения.