АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Дом, семейство, бит, демографска политика Печат

Дом, семейство, бит, демографска политика

РДП е за възраждане на най-добрите традиции на българския дом, към възстановяване на разрушената ценностна система през годините на тоталитарния режим, към възпитаване на мислене, принципи и отношения, необходими за изграждането на отвореното гражданско общество.
Създаването на гражданска култура започва с възпитанието на децата в отговорност към правата и задълженията на всеки член на обществото. Грижата и отговорността за възпитанието на децата трябва да бъде възложена на семейството. Именно в семейството се залагат основните разбирания за хигиенни и битови навици, култура на поведение, работливост, ученолюбие, основни разбирания за лична свобода и достойнство, отговорност, всичко това, което формира мирогледа на една личност или както го наричаме "първите шест години". Дълги години се пренебрегваше ролята на семейството при възпитанието на децата. В детските градини и училищата се въздигаше ролята на колектива и се подценяваше индивидуалността. При целодневното отсъствие на родителите от дома възпитанието протичаше предимно на улицата. Далече сме от мисълта, че децата трябва да растат като в саксия и да се възпитават егоисти. Контактите с други деца в детски градини, забавачници и училище възпитават децата към живот в общност, където те трябва да се научат на толерантност и уважение към другите, към спазване на правилата на общността, към оказване на помощ и взаимопомощ.
РДП с тревога следи демографското развитие на страната. България не е единствената страна в Европа с отрицателен прираст на населението, но размерите на този процес през последните години стават тревожни. Това се дължи както на намалената раждаемост, така и на ниската възраст на смъртност. РДП счита, че демографското състояние на страната може да се подобри не с приемането на законови разпоредби, а с цялостното подобряване на качеството на живота, с разкриването на повече работни места и с мотивация на младите хора към създаването на семейство и деца, с рязкото подобряване на медицинската помощ.
Демографският срив в страната изисква особена грижа за децата. Необходимо е:
- да се усъвършенства Закона за закрила на детето;
- повишаване на целевите семейни помощи и добавки за деца;
- данъчни преференции за многодетните семейства.
РДП счита, че намаляването на емиграцията на млади хора от страната може да стане чрез целенасочена работа с тях и привличането им във всички области на икономиката. Младото поколение българи израсна в условията на информационното общество и е най-подготвено да отговори на изискванията на новото време. Само създаването на условия за мотивация и реализация на младежта в управлението и икономиката ще спре напускането им.
РДП е за засилване на връзките на Родината с етническите българи, живеещи извън границите на България и е против всякакви опити за насилствената им асимилация, било по пътя на ликвидирането на българските училища и културни центрове, било чрез смяната на техните имена. РДП е за увеличаване на помощта към нашите сънародници, както морална, така и материална. Крайно време е, след дълги години, когато комунистическата държава се правеше, че тези хора не съществуват, нашите сънародници зад граница да почувстват и да възстановят връзките си със страната, от която водят началото си техните корени.