АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Иван Пенчев Тосев Печат

Иван Пенчев Тосев

Image
  • дата на раждане: 1 ноември 1960 г.
  • месторождение: град Пловдив
  • образование: полувисше - музикална педагогика
  • професия: музикален педагог
  • депутат в ХХХVІ и ХХХVІІ Обикновено народно събрание
  • участие в парламентарни комисии: по телевизия и радио (до 1. VІІ. 1992 г.) и по административно-териториалното устройство и местно самоуправление (от 1. VІІ. 1992 г.) - в ХХХVІ ОНС, и по правата на човека и вероизповеданията и по културата - в ХХХVІІ ОНС